Συνεστίαση του Συνδέσμου μας μουσική ταβέρνα «Δειπνοσοφιστές», στη Λευκωσία, τον Μάρτιο 2010